Bærekraft

Bærekraft i praksis

Pakkeriet benytter CO2-nøytral biobrensel til oppvarming og tørking av løk og fikk i 2017 konsesjon for kompostering av løkavfall med mål om gjenbruk til jordforbedring. Biologisk behandling av organisk avfall er en viktig del den sirkulære bioøkonomien.

Gården har eget biobrenselanlegg som leverer CO2-nøytral fjernvarme både til pakkeriet, eget bruk og eksterne husstander. I 2021 ble det også montert solcellepaneler på driftsbygninger som sikrer tilgang til fornybar, bærekraftig og klimavennlig energiproduksjon uten naturinngrep.

Dette i tillegg til gunstig beliggenhet, med nærhet til flere av produsentene, moderne fasiliteter og effektiv logistikk, er bærekraft i praksis.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Toten Løkpakkeri as ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2022.

Å være Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med grønn omstilling.

Vi ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som bedrift og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Å være Miljøfyrtårn-bedrift gir også gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål.


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i juli 2022 for å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Lovens formål er å sikre åpenhet og gjennomsiktighet i selskaper over en viss størrelse. Dette skal bidra til å sikre menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold i alle ledd i leverandørkjeden og motvirke korrupsjon. I kraft av dette skal virksomheten sikre allmenheten tilgang til informasjon gjennom en årlig offentlig redegjørelse og ved å besvare informasjonskrav fra privatpersoner og media.

Gjennom Toten Løkpakkeri AS sitt arbeid med aktsomhetsvurdering ønsker vi å redegjøre for dette.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2024 (PDF)